Informacinis pranešimas

INFORMACINIS PRANEŠIMAS
APIE TAI, KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ APIE SAVO PACIENTUS

Odontalis, UAB rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?
Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 12 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įmonę, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?
Mes esame Jūsų duomenų valdytojas: Odontalis, UAB; Mūsų įmonės kodas yra: 126078256;
Mūsų adresas: Lvivo g. 89-72, Vilnius;
El. p.: jurgita.remeikiene@odontalis.lt;
Tel. nr.: +37061632421.

3. Kodėl renkate informaciją apie mane?
Mes renkame, naudojame bei saugome Jūsų asmens duomenis dėl šių priežasčių:
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti (atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.725 str. pacientas visada yra asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarties šalimi, nepriklausomai nuo tokios sutarties formos

(tipiškai tokia sutartis įforminama paciento sutikimu (-ais) dėl asmens sveikatos priežiūros teikimo) ar paslaugų apmokėjimo būdo;
teisinių prievolių sveikatos priežiūros, mokesčių, buhalterinės apskaitos ir kitose srityse vykdymui;

4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?
Siekdami sudaryti ir vykdyti sutartį su Mumis Jūs privalote pateikti šią informaciją apie save:
identifikacinius duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas ir pan.) (išskyrus atvejus kai paslaugos teikiamos anonimiškai);
asmens tapatybės dokumento duomenys (tik tais atvejais, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus);
kontaktinius duomenis (el. pašto adresas, telefonas ir pan.);
bendruosius demografinius duomenis, kai tai reikalinga paslaugų teikimui (amžius, lytis ir pan.);
duomenis apie giminystės ryšius (tik kai tai svarbu dėl įstatyminio paciento atstovo arba dėl medicininių paveldimumo klausimų);
sveikatos duomenis, įskaitant duomenis apie sveikatos istoriją, teiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tyrimus, jų rezultatus, diagnozes, epikrizes ir pan., kiek tai reikalinga paslaugų teikimui;
genetiniai duomenys, jei jie reikalingi konkrečių sveikatos priežiūros paslaugų teikimui; duomenys apie lytinį gyvenimą, jei jie reikalingi konkrečių sveikatos priežiūros paslaugų teikimui;
informaciją apie asmenį, mokantį už Jums suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, jei už jas apmokės trečiasis asmuo, pvz.: darbdavys ar draudimo bendrovė.
Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, Mes negalėsime Jums teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų.

5. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?
Apmokėjimo už suteiktas paslaugas tikslais mes galime gauti informaciją apie Jus iš SODROS, Jūsų draudikų, trečiųjų asmenų, įsipareigojusių apmokėti už Jums suteiktas paslaugas.
Taip pat, tam tikrais atvejais, mes galime gauti informaciją apie Jūsų sveikatos būklę ir sveikatos istoriją iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų, kurių pacientu Jūs buvote, kai tai reikalinga sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

6. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?
Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:
Jūsų informacija yra reikalinga sutarčiai su Jumis sudaryti bei vykdyti – sveikatos priežiūros paslaugoms teikti (BDAR 6 str. 1 d. b p.; 9 str. 2 d. h p.);

Jūsų informacija yra reikalinga teisinėms prievolėms sveikatos priežiūros, mokesčių, apskaitos ir kitose srityse įvykdyti (BDAR 6 str. 1 d. c p.);

7. Ar Jūs renkate specialių kategorijų duomenis apie mane?
Mes renkame informaciją apie Jūsų sveikatą, kiek tai yra reikalinga saugioms ir kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti (BDAR 9 str. 2 d. h p.).

8. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?
Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

9. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?
Informacija apie Jus gali būti perduodama:
valstybės institucijoms (teritorinėms ligonių kasoms ir pan.), kaip tai numatyta teisės aktuose;
savo paslaugų teikėjams, pvz.: IT, buhalterines, archyvavimo, duomenų saugyklų, dokumentų valdymo, komunikacines paslaugas teikiančioms bendrovėms, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo;
Darbdaviams ar kitiems tretiesiems asmenims, kurie apmoka už Jums suteiktas paslaugas, Jūsų draudikams, kiek tai reikalinga apmokėjimo atlikimui;
kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, su kuriomis bendradarbiaujame teikdami sveikatos priežiūros paslaugas;
teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms, kiek tai reikalinga mūsų teisėtų interesų gynybai;
Jūsų nurodytiems asmenims, kuriems Jūs davėte raštišką sutikimą gauti Jūsų duomenis; auditus atliekančioms bendrovėms.
Atskiro Jūsų sutikimo pagrindu dantų technikams, nedirbantiems mūsų Įmonėje, kai tai būtina kokybiškų paslaugų teikimui.

10. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?
Informaciją, susijusią su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro, o taip pat medicinos dokumentų saugojimo terminų, nustatytų teisės aktų (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos ir kt.).

11. Kokios mano teisės?
Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus kaip tai nurodyta 12 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos teisės aktų numatytos sąlygos ir išimtys.
Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;
pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtu interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei toks buvo duotas Jūsų asmens duomenų tvarkymui;
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos lrv.lt).

12. Kaip galite man padėti?
Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu: jurgita.remeikiene@odontalis.lt ar telefonu +37061632421.

Kiti dokumentai:

  1. Privatumo politika
  2. Asmens duomenų apsaugos politika
  3. Informacinis pranešimas pacientams
  4. Privatumo politika asmenims siunčiantiems paklausimus
  5. Privatumo politika kandidatams
  6. Privatumo politika pacientams